Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Strona główna www.pupgdynia.pl
Logo Powiatowego Urzędzu Pracy w Gdyni
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zakres działania i kompetencje


Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 

PUP w Gdyni wykonuje zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń, a także innych aktów prawnych, dotyczących problematyki promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych.

PUP wykonuje zadania samorządu powiatu wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw.  Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy innymi:

 • udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy,
 • udziela pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
 • kieruje bezrobotnych na dostępne formy wsparcia,
 • finansuje kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • opracowuje i realizuje programy promocji zatrudnienia,
 • pozyskuje i gospodaruje środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy,
 • inicjuje, organizuje i finansuje  szkolenia i przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • opracowuje badania, analizy i sprawozdania, prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonuje oceny rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia.

Podejmuje działania, które mogą złagodzić problemy związane z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • współdziała z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 • współpracuje z gminami, upowszechnia oferty pracy i informuje o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
 • przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia,
 • wydaje decyzje o:
  • statucie bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku,
  • stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
 • realizuje zadania związane z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
 • bada i analizuje sytuację na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • realizuje zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • organizuje i finansuje szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni;
 • opracowuje i realizuje indywidualne plany działania,
 • realizuje projekty w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 • realizuje badania i analizy wykorzystywane w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy,
 • organizuje i realizuje programy specjalne,
 • realizuje programy regionalne na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku,
 • przetwarza informacje o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego,
 • inicjuje i realizuje projekty pilotażowe.

Pozostałe akty prawne:
 
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.):
  • Zadania związane ze wsparciem przedsiębiorców i pracodawców w utrzymaniu działalności i zatrudnienia – Tarcza antykryzysowa.
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
 • Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, działania w zakresie:
  • przyznawania dotacji dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  • organizacja i finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób niepełnosprawnych.
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłJolanta Klauze2023-05-12
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2020-02-13 12:34
Modyfikacja Damian Gryciuk - Redaktor BIP 2023-05-12 12:55
Valid HTML 4.01 Transitional
Wygenerowano: 28 maja 2023r. 11:02:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.