Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Strona główna www.pupgdynia.pl
Logo Powiatowego Urzędzu Pracy w Gdyni
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Efektywność programów i projektów


Efektywność w projektach realizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI 01.01.2019 – 31.12.2022
Stan na 31.03.2023*

 

Tytuł projektu Efektywność
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”
79,41%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.Logo Fundusze Europejskie Program Regianalny, Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.1. 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.
Stan na 10.04.2019 r.*

 

Tytuł projektu Efektywność
„Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
z Gdyni i Sopotu (III)””
72,1%
 
*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mogło być uznane za spełnione jeżeli uczestnik projektu:
 • został zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy na przynajmniej ½ etatu lub
 • podjął pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym umowa zawarta była na minimum trzy miesiące oraz wartość tej umowy była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia lub
 • rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy o dzieło, której wartość była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 • podjął działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które otrzymały zwrotne lub bezzwrotne  środki na ten cel w ramach projektów współfinansowanych z EFS).

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI 01.01.2017 – 31.12.2018
Stan na 26.04.2019*

 

Tytuł projektu Efektywność
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)”
76,34%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI 01.01.2016 – 31.12.2016
Stan na 15.05.2017*

 

Tytuł projektu Efektywność
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (II)”
63,41%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 


Logo Fundusze Europejskie Program Regianalny, Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.1. 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI 01.01.2016r.-31.12.2016r.
Stan na 10.04.2017r.*

 

Tytuł projektu Efektywność
„Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
z Gdyni i Sopotu (II)””
64,08 %
 
*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mogło być uznane za spełnione jeżeli uczestnik projektu:
 • został zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy na przynajmniej ½ etatu lub
 • podjął pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym umowa zawarta była na minimum trzy miesiące oraz wartość tej umowy była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia lub
 • rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy o dzieło, której wartość była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 • podjął działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które otrzymały zwrotne lub bezzwrotne  środki na ten cel w ramach projektów współfinansowanych z EFS).
 


Ocena efektywności Programu Specjalnego „Powrót do aktywności”


Na zakończenie Programu Specjalnego „Powrót do aktywności” uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne. Ocenili przydatność oferowanych form wsparcia oraz poziom zadowolenia z uczestnictwa.

 • Poziom zadowolenia z uczestnictwa w programie – 92%

Ocena przydatności:

 • szkolenia interpersonalno – motywacyjnego – 70%

 • przydatności szkolenia indywidualnego – 80%

 • przydatności stażu – 88%

 • przydatności jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100%

Ocena przydatności specyficznych elementów wspierających zatrudnienie:

 • teczki kariery wraz ze zdjęciem do CV  – 78%

 • caochingu kariery – 100 %

 • opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu – 100 %

 • vouchera kosmetycznego – 86%

Opinie uczestników Programu:

„Dziękuję za możliwość udziału w Programie Specjalnym – w moim przypadku otrzymałam wszelkie niezbędne narzędzia do powrotu do aktywności zawodowej oraz jestem w pełni zmotywowana i zmobilizowana”

„Zdecydowanie na większą uwagę zasługuje coaching kariery – spotkania, zajęcia były rewelacyjne, - co do stażu minimum pół roku”


OKRES REALIZACJI 2016
Stan na 28.02.2017*

 

Efektywność

Stopa ponownego zatrudnienia*

73,68 %

Koszt ponownego zatrudnienia** 12 129,72 zł

 
*Stosunek osób zatrudnionych po zakończeniu programu specjalnego do ilości osób biorącychudział
w programie w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału
**poniesione koszty w stosunku do osiągniętych wyników w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w programie


Logo Fundusze Europejskie Program Regianalny, Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI 2015/2016
Stan na 08.08.2016*

 

Tytuł projektu Efektywność
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
powyżej 30 roku życia z powiatu miasta
Gdynia i miasta Sopot””
49,41%
 

*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mogło być uznane za spełnione jeżeli uczestnik projektu:
 • został zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy na przynajmniej ½ etatu lub
 • podjął pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym umowa zawarta była na minimum trzy miesiące oraz wartość tej umowy była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia lub
 • rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy o dzieło, której wartość była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 • podjął działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które otrzymały zwrotne lub bezzwrotne  środki na ten cel w ramach projektów współfinansowanych z EFS).


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2015/2016

OKRES REALIZACJI 2015/2016
Stan na 30.05.2016*

 

Tytuł projektu

Efektywność

„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (I)”

64,09%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

OKRES REALIZACJI 2015
Stan na 30.11.2015*

 

Tytuł projektu

Efektywność

„Stażyści na językach”

62,67%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.
 


 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

OKRES REALIZACJI 2015
Stan na 31.03.2015*

 

Tytuł projektu

Efektywność

„(Niepełno)Sprawni Aktywni, Kreatywni”

35,29%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 

 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 

OKRES REALIZACJI 2013
Stan na 31.12.2013**

 

Tytuł projektu       

Efektywność  

Mój biznes

90,00%

 

OKRES REALIZACJI 2012
Stan na 31.12.2012**

 

Tytuł projektu

Efektywność

Mój biznes

87,00%

 

OKRES REALIZACJI 2011
Stan na 31.12.2011*

 

Tytuł projektu

Efektywność

Mój biznes

100,00%

 
*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.
**Wskaźnik efektywności mierzony jest na koniec realizacji projektu.
 


 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 

OKRES REALIZACJI 2014
Stan na 31.12.2014*

 

Tytuł projektu

Efektywność

Nie przegap

71,29%

Wyjdź z cienia

68,96%

 

OKRES REALIZACJI 2013
Stan na 31.12.2013*

 

Tytuł projektu 

Efektywność   

Nie przegap

88,10%

Wyjdź z cienia

60,94%

 

OKRES REALIZACJI 2012
Stan na 31.12.2012*

 

Tytuł projektu

Efektywność

Nie przegap

78,50%

Wyjdź z cienia

52,00%

 

OKRES REALIZACJI 2011
Stan na 31.12.2011*

 

Tytuł projektu

Efektywność   

Nie przegap

84,62%

Wyjdź z cienia

47,22%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 


OKRES REALIZACJI 2010
Stan na 31.12.2010

 

Tytuł projektu

Efektywność     

Nie przegap

37,28%

Od dzisiaj mów do mnie szefie

100%

Wyjdź z cienia

64,44%

 

OKRES REALIZACJI 2009
Stan na 31.12.2009

 

Tytuł projektu

Efektywność

Nie przegap

50,00%

Od dzisiaj mów do mnie szefie

100,00%

Wyjdź z cienia

41,94%

 

OKRES REALIZACJI 2008
 

Tytuł projektu

Efektywność

Nie przegap

56,05%

Od dzisiaj mów do mnie szefie

98,72%

Wyjdź z cienia

65,38%

 
Wskaźnik efektywności - odsetek uczestników projektu, którzy podjęli pracę / założyli własną działalność gospodarczą lub wyrejestrowali się z powiatowego urzędu pracy, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły udział w projekcie.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłAgata Wódkiewicz2023-05-18
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2016-04-27 09:38
Modyfikacja Daria Abraham - Administrator BIP 2023-05-18 08:29
Valid HTML 4.01 Transitional
Wygenerowano: 28 maja 2023r. 12:46:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.