XML

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
 w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy:

 • bony szkoleniowe,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zapewniamy:

 • stypendium podczas szkoleń i stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe.

Grupa docelowa projektu:

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności osoby które spełniają łącznie trzy warunki:

 • nie pracują (są osobami bezrobotnymi – zarejestrowanymi w tut. Urzędzie),
 • nie kształcą się (są osobami nie uczestniczącymi w kształceniu formalnym
  w trybie stacjonarnym – szkoła dzienna),
 • nie szkolą się (są osobami nie uczestniczącymi w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych – w okresie ostatnich 4 tygodni).

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby:

 • długotrwale bezrobotne,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).
 
Wsparcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony jest od dnia rejestracji w PUP, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.       

Cel projektu:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w Gdyni i Sopocie.

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 13 158 572,33 zł, w tym wkład EFS: 11 837 689,00 zł

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:
42% w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, 57% w przypadku pozostałych osób.
 
Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu dostępne są w siedzibie PUP Gdynia, na stronie internetowej www.gdynia.praca.gov.pl w poszczególnych zakładkach form wsparcia oraz pod numerem tel. (58) 620-49-64.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe”
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego”
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłAgata Wódkiewicz2022-04-07
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2019-04-26 11:37
Modyfikacja Daria Abraham - Administrator BIP 2022-04-07 09:26