Zakres działania i kompetencje


Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 
Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, czyli podlega administracji Urzędu Miasta Gdyni.
 
Realizuje zadania wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, między innymi:
 • udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy,
 • udziela pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,
 • kieruje bezrobotnych na dostępne formy wsparcia,
 • finansuje kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • opracowuje i realizuje programy promocji zatrudnienia,
 • pozyskuje i gospodaruje środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy,
 • inicjuje, organizuje i finansuje  szkolenia i przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • opracowuje badania, analizy i sprawozdania, prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonuje oceny rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia,
Zawody deficytowe – to takie, na które istnieje zapotrzebowanie pracowników.
Zawody nadwyżkowe – sytuacja, w której jest więcej kandydatów niż miejsc pracy.
 • podejmuje działania, które mogą złagodzić problemy związane z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • współdziała z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 • współpracuje z gminami, upowszechnia oferty pracy i informuje o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
 • przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia,
 • wydaje decyzje o:
 • statucie bezrobotnego,
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku,
 • stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • realizuje zadania związane z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
 • bada i analizuje sytuację na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • realizuje zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • organizuje i finansuje szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni;
 • opracowuje i realizuje indywidualne plany działania,
 • realizuje projekty w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 • realizuje badania i analizy wykorzystywane w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy,
 • organizuje i realizuje programy specjalne,
Programy specjalne to działania skierowane dla konkretnej grupy osób, najbardziej potrzebujących wsparcia. Mogą w sobie łączyć różne formy pomocy.
 • realizuje programy regionalne na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku,
 • przetwarza informacje o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego,
 • inicjuje i realizuje projekty pilotażowe.
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłEwa Andziulewicz2021-04-22
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2020-02-13 12:34
Modyfikacja Daria Abraham - Administrator BIP 2021-04-22 09:35