Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Strona główna www.pupgdynia.pl
Logo Powiatowego Urzędzu Pracy w Gdyni
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Efektywność programów i projektów


Efektywność w projektach realizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI 01.01.2016 – 31.12.2016
Stan na 15.05.2017*

 

TYTUŁ PROJEKTU EFEKTYWNOŚĆ
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (II)” 63,41%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI 01.01.2016r.-31.12.2016r.
Stan na 10.04.2017r.*
 

TYTUŁ PROJEKTU EFEKTYWNOŚĆ
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (II)”” 64,08 %
 
*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mogło być uznane za spełnione jeżeli uczestnik projektu:
 • został zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy na przynajmniej ½ etatu lub
 • podjął pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym umowa zawarta była na minimum trzy miesiące oraz wartość tej umowy była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia lub
 • rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy o dzieło, której wartość była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 • podjął działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które otrzymały zwrotne lub bezzwrotne  środki na ten cel w ramach projektów współfinansowanych z EFS).
 


Ocena efektywności Programu Specjalnego „Powrót do aktywności”


Na zakończenie Programu Specjalnego „Powrót do aktywności” uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne. Ocenili przydatność oferowanych form wsparcia oraz poziom zadowolenia z uczestnictwa.

 • Poziom zadowolenia z uczestnictwa w programie – 92%

Ocena przydatności:

 • szkolenia interpersonalno – motywacyjnego – 70%

 • przydatności szkolenia indywidualnego – 80%

 • przydatności stażu – 88%

 • przydatności jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100%

Ocena przydatności specyficznych elementów wspierających zatrudnienie:

 • teczki kariery wraz ze zdjęciem do CV  – 78%

 • caochingu kariery – 100 %

 • opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu – 100 %

 • vouchera kosmetycznego – 86%

Opinie uczestników Programu:

„Dziękuję za możliwość udziału w Programie Specjalnym – w moim przypadku otrzymałam wszelkie niezbędne narzędzia do powrotu do aktywności zawodowej oraz jestem w pełni zmotywowana i zmobilizowana”

„Zdecydowanie na większą uwagę zasługuje coaching kariery – spotkania, zajęcia były rewelacyjne, - co do stażu minimum pół roku”


OKRES REALIZACJI 2016
Stan na 28.02.2017*

 EFEKTYWNOŚĆ

Stopa ponownego zatrudnienia*

73,68 %

Koszt ponownego zatrudnienia** 12 129,72 zł

 
*Stosunek osób zatrudnionych po zakończeniu programu specjalnego do ilości osób biorącychudział
w programie w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału
**poniesione koszty w stosunku do osiągniętych wyników w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w programie

 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI 2015/2016
Stan na 08.08.2016*
 

TYTUŁ PROJEKTU EFEKTYWNOŚĆ
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot”” 49,41%
 

*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mogło być uznane za spełnione jeżeli uczestnik projektu:
 • został zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy na przynajmniej ½ etatu lub
 • podjął pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym umowa zawarta była na minimum trzy miesiące oraz wartość tej umowy była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia lub
 • rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy o dzieło, której wartość była równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 • podjął działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które otrzymały zwrotne lub bezzwrotne  środki na ten cel w ramach projektów współfinansowanych z EFS).

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2015/2016

OKRES REALIZACJI 2015/2016
Stan na 30.05.2016*

 

TYTUŁ PROJEKTU

EFEKTYWNOŚĆ

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (I)”

64,09%


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013


OKRES REALIZACJI 2015
Stan na 30.11.2015*

 

TYTUŁ PROJEKTU

EFEKTYWNOŚĆ

„Stażyści na językach”

62,67%

 


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
   


 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013


OKRES REALIZACJI 2015
Stan na 31.03.2015*

 

TYTUŁ PROJEKTU

EFEKTYWNOŚĆ

„(Niepełno)Sprawni Aktywni, Kreatywni

35,29%

 


*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 
 


 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

 

OKRES REALIZACJI 2013

Stan na 31.12.2013**
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ          

Mój biznes

90,00%

 

OKRES REALIZACJI 2012

Stan na 31.12.2012**
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ          

Mój biznes

87,00%

 

OKRES REALIZACJI 2011

Stan na 31.12.2011*
 

           TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ          

Mój biznes

100,00%

 
*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.
**Wskaźnik efektywności mierzony jest na koniec realizacji projektu.

 


 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 

OKRES REALIZACJI 2014

Stan na 31.12.2014*
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ          

Nie przegap

71,29%

Wyjdź z cienia

68,96%

 

 

OKRES REALIZACJI 2013

Stan na 31.12.2013*
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ        

Nie przegap

88,10%

Wyjdź z cienia

60,94%

 

OKRES REALIZACJI 2012

Stan na 31.12.2012*
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ          

Nie przegap

78,50%

Wyjdź z cienia

52,00%

 

OKRES REALIZACJI 2011

Stan na 31.12.2011*
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

           EFEKTYWNOŚĆ          

Nie przegap

84,62%

Wyjdź z cienia

47,22%

*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – mierzony jest w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. 


OKRES REALIZACJI 2010

Stan na 31.12.2010
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

          EFEKTYWNOŚĆ          

Nie przegap

37,28%

Od dzisiaj mów do mnie szefie

100%

Wyjdź z cienia

64,44%

 

OKRES REALIZACJI 2009

Stan na 31.12.2009
 

          TYTUŁ PROJEKTU         

           EFEKTYWNOŚĆ          

Nie przegap

50,00%

Od dzisiaj mów do mnie szefie

100,00%

Wyjdź z cienia

41,94%

 

OKRES REALIZACJI 2008
 

           TYTUŁ PROJEKTU          

          EFEKTYWNOŚĆ           

Nie przegap

56,05%

Od dzisiaj mów do mnie szefie

98,72%

Wyjdź z cienia

65,38%

 
 
Wskaźnik efektywności - odsetek uczestników projektu, którzy podjęli pracę / założyli własną działalność gospodarczą lub wyrejestrowali się z powiatowego urzędu pracy, w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły udział w projekcie.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni
WytworzyłJoanna Laskowska2016-04-27
Publikujący Daria Abraham - Administrator BIP 2016-04-27 09:38
Modyfikacja Daria Abraham - Redaktor BIP 2018-07-11 13:50
Valid HTML 4.01 Transitional
Wygenerowano: 20 września 2018r. 18:29:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.