Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Gdyni    
 ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdyni
a

 


 
obsługuje mieszkańców Gdyni i Sopotu

tel:(58) 620-49-54, 621-11-61, 620-29-44, 621-11-50   fax: (58) 621-06-95 
 NIP: 5861213088,  REGON:191927734  

 

 Adres e-mail pup@pupgdynia.pl
 
Adres strony WWW: www.pupgdynia.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ESP
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ESP ePUAP

 
Podanie wniesione w formie elektronicznej powinno być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym przy zachowaniu
zasad przewidzianych w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP
Podstawa prawna 
==> pobierz


 

   numer konta 
FUNDUSZU PRACY


72 1440 1026 0000 0000 0686 4872
NORDEA BANK POLSKA S.A. 
I Oddział w Gdyni

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).

 

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego Urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

 

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.